ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 (Online)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 (Online) ภายใต้หัวข้อ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality เพื่อเป็นเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.15 – 16.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ You Tube : @PSUconnext

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่า และ แบบโปสเตอร์ ภายใต้ 3 บริบท ได้แก่ 1. Health Sciences 2. Sciences and Technologies 3. Social Sciences and Humanities โดยมี 12 หัวข้อย่อย ได้แก่

1. Curricular Development
2. Educational Technology 
3. Innovation in Teaching and Learning 
4. Professional Standard Framework
5. Program Evaluation
6. STEM in Higher Education
7. Student Assessment and Evaluation
8. Teaching Methods
9. Technology Enhanced Learning
10. Transition Preparation in Higher Education
11. Work Integrated & Entrepreneurship Learning
12. Others Related to Teaching and Learning in Higher Education

นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษและบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี การบรรยาย เรื่อง “Upskill & Reskill for Change Challenge” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานกรรมการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยาย เรื่อง “Skill Mapping” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รวมทั้ง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Future Trend in Higher Education” โดย Assist. Prof. Dr. Seon-Joo KIM Department of Lifelong Education & Counseling, Pukyong National University, Korea การบรรยาย เรื่อง “How to Implement Micro-credential for Lifelong Learning” โดย ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Breaking free from the norms for online learning in higher education. Are we brave enough?” โดย Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya, Director of Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th 

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป) 0 7428 9210, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน) อีเมล: educonf@g.psu.ac.th
  กำหนดการ.pdf