ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดสงขลา จัด “Songkhla Job Fair 2021” สนองนโยบายรัฐ เพิ่มโอกาสการมีงานทำ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงาน “Songkhla Job Fair 2021” เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64    นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาประจำปี 2564 ‘’Songkhla job Fair 2021‘’ นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือ ผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรงสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน การจัดงานในครั้งนี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พบกับผู้ประกอบการต่างๆ     นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานวันนัดพบแรงงาน “Songkhla Job Fair 2021” เป็นการส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการจัดหางานเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงาน ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง และสมัครงานกับนายจ้างจำนวนมากในคราวเดียวกัน อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน    ภายในงานมีนายจ้างและสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครงานจำนวน 74 บริษัท ตำแหน่งงานว่างจำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา นอกจากนี้ ยังให้บริการแนะแนวอาชีพทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศการขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ การฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระการจัดนิทรรศการ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอีกด้วย