ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563
สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

    ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาไทยอย่างล้นพ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประถมศึกษา ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงช่วยเหลือ ส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวิฒิจำนวน 8 คน แก่  • เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์