ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ปีการศึกษา 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่มีแนวโน้ม คลี่คลายลง และตามข้อกำหนด เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเปิดเรียนตามปกติ (onsite) กำหนดให้มีการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การผสมผสานการเรียนออนไลน์กับการเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นที่เน้นการสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และอื่นๆ ที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา โดยให้ วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร พิจารณารูปแบบ/สัดส่วนของการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งแนว นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) และการสอนเชิงรุก (active learning)

2. การฝึกงาน และ ปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเดินทางไปฝึกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. การจัดสอบของรายวิชาสามารถจัดสอบในห้องสอบ (onsite) หรือผู้สอนอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผสมผสานทั้งการสอบในห้องสอบร่วมกับการวัดและประเมินผลรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสัดส่วนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ active learning ที่แต่ละรายวิชาได้ระบุไว้ในหลักสูตร 

4. ให้คณะ /วิทยาเขต มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

    ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ โดยให้ติดตามประกาศกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละวิทยาเขต

ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_psuthdoc200565.pdf