ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ 13 องค์กรที่ได้รับรางวัล ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหาร และบุคลากร ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กร เพื่อให้เทียบเท่ากับองค์กรในระดับสากล ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณประโยชน์ที่ทำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ถ่ายทอดความรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ให้กับองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงองค์กรทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม     ด้าน ผศ. ดร.อธิศานน์ วายุภาพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ โดยในปีนี้มีองค์กรสมัครขอรับรางวัลจำนวน 28 องค์กร จากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรภาคการผลิต องค์กรภาคบริการ องค์กรภาคสาธารณสุข และองค์กรภาคการศึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการบริหารจัดการที่ดำเนินการด้านวิชาการ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการ และบริการวิชาชีพ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม โดยผ่านการดำเนินการใน 5 วิทยาเขต นับเป็นความท้าทายอย่างมาก ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้องค์กรมีมุมมองของความเป็นระบบที่ชัดเจนขึ้น พัฒนาการบริหารแบบ PSU system ให้ความเชื่อมโยง สอดคล้อง มุ่งเน้นความสำเร็จอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการจัดการพัฒนาฐานข้อมูลของทุกวิทยาเขตเป็นฐานเดียว (PSU one system) เพื่อการตัดสินใจ พัฒนาความเป็นระบบของงานและสร้างนวัตกรรม อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
    ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัย สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม ในการสร้างคนรุ่นใหม่ เป็นพลเมืองโลกที่พร้อมจะเป็นผู้นำในอนาคต มีทักษะที่สำคัญต่อการทำงาน และดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการทำนุบำรุงและพัฒนาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย และภูมิภาค ภายใต้จิตวิญญาณของสงขลานครินทร์ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก