ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศแนวทางการช่วยเหลือ และเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
    1.1 ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป
    1.2 ทุนการศึกษาประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยน

2. ลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน ดังนี้ 
    2.1 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 30 สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติ
    2.2 ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาอัตราปกติ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องการความช่วยเหลือให้นักศึกษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ด้านกิจการนักศึกษา

3. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
    3.1 ให้วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบและอุปกรณ์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการเรียนการสอน
    3.2 สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน
    3.3 สวัสดิการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

4. กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบอื่น ๆ และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

รายละเอียดประกาศ   https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTHDOC070464.pdf