ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เยือน CZU กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ Erasmus+
ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุ่งรัตน์ แซ่หยาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.พงษ์พัชร ธาราสุข และ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประสานงานโครงการและความร่วมมือของสหภาพยุโรป เดินทางเยือนคณะ Tropical AgriSciences มหาวิทยาลัย Czech of Life Science (CZU) กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและติดตามงาน ภายใต้โครงการ Erasmus+ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันเป็นระยะเวลานานระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับคณะ Tropical AgriSciences ภายใต้โครงการ Erasmus + ได้แก่ EURASIA 2, ALFABET, AskAsia, SIMPLE และ PISAI สำหรับการเจรจาในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมสองสถาบัน double degree master’s study programme (DDMP) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเกษตรที่เน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย และการจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน ตลอดจนการดำเนินการความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการสอน การวิจัย และการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก Dr. Tereza Slámová ผู้แทนจากสมาคม Agrinatura ให้คำแนะนำในการร่วมมือระหว่าง CZU และ ม.อ. ในเครือข่ายระหว่างประเทศนอกจากนี้ ระหว่างการประชุม Prof. Michal Lošťák รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณ Lukáš Pospíšil หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ Prof. Patrick Van Damme คณบดี Dr. Petra Chaloupkova, dr.hc รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Czech of Life Science (CZU) ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของความร่วมมือใหม่ระหว่างสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ขอบคุณภาพจาก www.projectsimple.eu