ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทีมวิจัย SECSI South จัดประชุมวิชาการ เน้นมิติใหม่การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรในภาคใต้
    ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ผู้อำนวยการ และหัวหน้าชุดโครงการ SECSI South (Smart Emergency Care Services Integration- South) จัดประชุมวิชาการ “ก้าวสู่มิติใหม่ของนวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ภาคใต้” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ณ ห้อง Grand Convention Hall A ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65งานดังกล่าวเป็นโครงการที่รวมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายหลักที่ทำงานในพื้นที่ได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในภาคใต้ เป็นการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ที่ดำเนินการในพื้นที่เกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ภายในงานมีการเสวนาอภิปราย “มุมมองเชิงนโยบาย วิกฤตความเจ็บป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุขในมิติใหม่” จากวิทยากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนระดับภูมิภาคและประเทศ ได้แก่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 และนายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้แทนจากเขตสุขภาพที่ 11 โดยมี ดร.นายแพทย์วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย จากมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/หลักสูตรต้นแบบ/ชุดความรู้ ที่เน้นส่วนสำคัญของผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสะท้อนความสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรในมิติใหม่ 4 โซน ได้แก่ 1. โซน Aquatic EMS and EMSPlus 2. โซน Community-based approach for living with COVID-19 3. โซน Innovative approach for injury prevention and trauma care และ 4. โซน Comprehensive emergency care services for older people     ทั้งนี้ ผลงานที่นำมาจัดแสดงอยู่ภายใต้ชุดโครงการของนักวิจัยในทีม จาก 6 ชุดโครงการหลัก และ 21 โครงการย่อย โดยการนำของหัวหน้าชุดโครงการหลักทั้ง 6 ประกอบด้วย

  • โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ นำโดย นพ.เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา
  • โครงการที่ 2 การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล นำโดย รศ. นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • โครงการที่ 3 การพัฒนาช่องทางพิเศษในการเข้าถึงบริการและยกระดับศักยภาพเพื่อเสริมระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพชายแดนใต้ นำโดย นพ.รุซตา สาและ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 
  • โครงการที่ 4 การพัฒนาระบบการดูแลภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ นำโดย ผช. ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • โครงการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์ของการจัดการภาวะฉุกเฉินแบบมุ่งเป้าเฉพาะโรค นำโดย ผช. ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • โครงการที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะ มาตรฐาน และระบบการจัดการดูแลแบบชุมชนเป็นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือในภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง นำโดย ดร.วริศรา โสรัจจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์