ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ จ.สงขลา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการ ในจังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64    นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบ อพ.สธ. โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร มีการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน โดยเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดในภาคใต้ นำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน คนในชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชน