ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนามร่วม มทร.อีสาน พัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น กัญชง กัญชา กระท่อม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยความร่วมมือดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การศึกษา และความมั่นคงในทุกด้านของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

 


    รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีทางด้านการจัดการขยะ การปลูก วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่นรวมทั้งกัญชง กัญชา กระท่อม ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในพืชแต่ละชนิด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน  ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้เคยทำงานร่วมกันในฐานะเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกันในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่มีคุณค่า และจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้ง 2 ภูมิภาค

 


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย ที่มุ่งนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากำลังคน สร้างนวัตกรรม สร้างความรู้ในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อจะได้แบ่งปันความรู้ที่ต่างฝ่ายได้สั่งสมมานาน เพื่อนำมาปรับใช้ในแต่ละภูมิภาค ที่สำคัญคือได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อดูแลพื้นที่ร่วมกันในอนาคตซึ่งเป็นความมุ่งหวังของพวกเราทุกคน  ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคที่มีองค์ความรู้และทรัพยากรที่หลากหลาย และสามารถใช้การทำงานในรูปของเครือข่ายมาร่วมสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศทั้งปัจจุบันและต่อไปในอนาคต