ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผลงานชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ในงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการตัดสิน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Sky Blue อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ การประกวดในครั้งนี้เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงนักวิจัยในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และยังเป็นเวทีในการผลักดันผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ แวดวงอุตสาหกรรม หรือสร้างประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปรศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ กล่าวว่า การประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 47 ผลงาน ระดับปริญญาตรี 12 ผลงาน ระดับบัณฑิตศึกษา 12 ผลงาน และระดับบุคลากรหรือนักวิจัย 23 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือก จำนวน 37 ผลงาน ที่ผ่านรอบแรก และได้มีการอบรมทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการคัดเลือกอีกครั้ง จำนวน 15 ผลงานสุดท้าย ที่จะมานำเสนอและหาทีมชนะเลิศ 

สำหรับผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเจลบอลน้ำลายเทียม ทีม Dent Gel Ball คณะทันตแพทยศาสตร์ และรางวัล popular vote- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานการตรวจวัดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดบน Smartphone ทีม Baby on Smartphone คณะวิศวกรรมศาสตร์


- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานบริการค้นหาและวิเคราะห์จุดรับขยะปนเปื้อนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม Germy Junk วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่


-รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานระบบควบคุมคุณภาพน้ำและจ่ายอาหารในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทีม IT-PSU-SURAT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผลงานระบบตรวจสอบใบหน้าสำหรับเปิด-ปิดอัตโนมัติ ทีม Smart Mechatronics คณะวิศวกรรมศาสตร์