ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ เครือข่ายวิจัย จัดงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ดันงานวิจัย - นวัตกรรม ต่อยอดเชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ จัดงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 65 ถ่ายทอดสดผ่านเพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcaseรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า งาน PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022 เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ covid – 19 ตลอดจนยังสามารถนำเอาเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 4 ด้าน มาดำเนินการ ทั้งความเข้มแข็งทางด้านการพัฒนาผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมเกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า งาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องทุนวิจัย ทิศทาง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การสร้างมาตรฐานของการวิจัย และการถ่ายทอดอันนำไปสู่การประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีการบูรณาการมากขึ้น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกวดผลงานนวัตกรรม และการประกวดผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ผลผลิตทางด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
    โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ The future of research & innovation in the post covid-19 world, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรฐานกับงานวิจัย”, การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “พระราชบัญญติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สงขลาโมเดล: วทน. กับโมเดลการผลิตผักอินทรีย์”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในการนำไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ”, การประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ การประกวดผลงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ และการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยออนไลน์ โดยการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม และการต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายฯ รวมถึงนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการขนาดย่อม ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ covid – 19 นิทรรศการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการนำไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ และนิทรรศการงานวิจัยทางด้านวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy of Social Science, Humanities and Art; TASSHA) อีกด้วย    “หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม และสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้วิจัย พัฒนากลยุทธ์ และประสานความร่วมมือในการพัฒนางานยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและตอบโจทย์ปัญหา ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ผศ. ดร.นิวัติ กล่าว