ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดแล้ว! สนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. ระยะทาง 1,320 เมตร ส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดสนามลู่ยางสังเคราะห์รอบอ่างน้ำ และกิจกรรมฉลอง 1,000,000 กม. เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64    ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นลู่ยางสังเคราะห์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตลอดจนสร้างความพร้อมในการที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพกายที่ดี