ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก้าวสู่ “ฮับด้านศูนย์ทดสอบ” ระดับอาเซียน
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงาน จัดโดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 ณ ห้อง Grand Hall อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.    สำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 21 พันธมิตรทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6. มหาวิทยาลัยทักษิณ 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร 9. มหาวิทยาลัยบูรพา 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13. มหาวิทยาลัยมหิดล 14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 16. มหาวิทยาลัยศิลปากร 17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 21. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)     โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินงานแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบร่วมกันกับหน่วยงานศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ทุกภูมิภาคของประเทศ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน ผ่านห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายเป็น Testing Hub ระดับอาเซียนในอนาคต