ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ. ให้ความรู้เกษตรกร ด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร
    ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการบรรยาย เรื่อง การปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนครบวงจร จังหวัดสงขลา แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรจังหวัดสงขลา และกลุ่มแปรรูปน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรจังหวัดสงขลาตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564


    คณะวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อบูรณาการการทำงานในการพัฒนาสมุนไพร จังหวัดสงขลา อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ. วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ผศ. ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม คุณพรรณทิภา ศรีคง อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. รศ. ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณบดินทร์ ชาตะเวที คุณพิมพ์วิภา แพรกหา จาก คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. และคุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


สำหรับหัวข้อในการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย 

1.เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาสมุนไพรชุมชนอย่างยั่งยืน
2.การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดสงขลา และการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน เช่น อาหารสมุนไพร เครื่องสำอาง และสารซักล้าง
4.การส่งเสริมสมุนไพรไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสงขลา
5.การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคด้านแพทย์แผนไทย
6.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนคูเต่าครบวงจร จังหวัดสงขลา 

    ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันสมุนไพร จังหวัดสงขลา โดยจะมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรรัตภูมิ คณะแพทย์แผนไทย ม.อ. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า กลุ่มแปรรูปน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส