ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย Arduino ฟรี
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมตอนต้น ในภาคใต้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย Arduino ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 อบรม Online ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีพื้นฐานแล้วก็เรียนได้ 

    สมัครฟรีได้ที่ https://forms.gle/rAvoyCorohpmwJHH8 พร้อมรับอุปกรณ์ในการฝึกถึงบ้าน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account ID : @263ltnyh