ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สนามกีฬา PSU PATTANI GRAND FIELD ปรับปรุงแล้วเสร็จ เตรียมเปิดให้บริการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปรับปรุงสนามกีฬากลางแล้วเสร็จเพิ่มความสะดวกสบายและความมีมาตรฐาน ในชื่อ PSU PATTANI GRAND FIELD


     

    ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬากลางวิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 27 ธันวาคม 2564 ขณะนี้การปรับปรุงแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบสนามกีฬาแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564