ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนาม การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมกับอธิการบดีของ 25 มหาวิทยาลัยด้วยระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็นพยาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 256525 สถาบันที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน รายวิชาข้ามสถาบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต/นักศึกษา     ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ประกอบด้วย ศ. ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รองประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) รศ. ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ. ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย