ข่าวชาวสงขลานครินทร์

PLA NARE ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลากระตัก นำร่องเพื่อส่งออกผลพวงจากการรวมศาสตร์ ของนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
    นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บูรณาการศาสตร์นำความรู้สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง กลุ่มประมงพื้นบ้านปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สร้างแบรนด์ PLA NARE นำร่องขยายตลาดออนไลน์เพื่อส่งออกประเทศจีน  


ตัวอย่างสินค้า ผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลากระตัก   


การลงพื้นที่ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งร่วมกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนประมงตำ บลปะนาเระ อำ เภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

    การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายลำดับที่ 1 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG1) จากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าปี 2563 คนจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 5 แสนคน เส้นความยากจนขยับลงมาอยู่ที่ 2,762 บาทต่อคนต่อเดือน โดยปัญหาความยากจนในภาคใต้ พบว่า มีปัญหารุนแรงขึ้นจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน โดยปี 2563 คนจนใน 3 จังหวัดมีสัดส่วนประมาณ 48.8% ของคนยากจนในภาคใต้ และเพิ่มขึ้นถึง 23.5% ขณะที่จังหวัดที่เหลือในภาคใต้มีจำนวนคนจนลดลง 10.12% โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี มีสัดส่วนคนจนติดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรกมาตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องถึงปี 2563 หรือตลอดเวลา 17 ปี นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ