ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เชิญร่วมประชุมวิชาการ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (NICE 2022) “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในระบบออนไลน์ 

    กิจกรรมประกอบด้วย การจัดปาฐกถานำโดยนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษา นักวิชาการ และการจัดเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1. การบริหารการศึกษา 2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. การวัด ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 4. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 6.จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ 7. การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9. สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

    ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com โทรศัพท์ 088-7925099 หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-1956969 

  กำหนดการรับสมัคร.pdf