ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต ขับเคลื่อน 3 ด้าน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการส่งเสริมสุขภาพ สู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทุกช่วงวัย
    รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG เป็นการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ ในหลากหลายประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชากรทุกช่วงวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี    การดำเนินการด้าน Good Health and Well Being ของมหาวิทยาลัย มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบครบวงจร สามารถผลิตบุคลากรเพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และต่อยอดสนับสนุนด้านการวิจัยภายใต้หน่วยงานและคณะต่างๆ มีสวัสดิการดูแลให้กับบุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพที่ดีและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ดี 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วางเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนานาชาติดันดามัน” (ANDAMAN HEALTH AND WELLNESS CENTER) โดยมีแนวคิดในการขยายพื้นที่การดูแลด้านสุขภาพในโซนอันดามัน โดยขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การผลิตบัณฑิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ ควบคู่ไปกับทักษะด้านภาษา ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการด้านการรักษาที่มีคุณภาพ แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2. การสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัยและรักษาโรคเฉพาะในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รองรับการบริการทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชากรทุกช่วงวัย 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการภายใต้การดูแลของนักวิจัย นักวิชาการ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ยังทีวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ (International Health and Science College) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานต่างๆ แก้ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่อันดามันและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตทั้งแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนไทย รวมทั้งโครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การศึกษาด้านสาธารณสุขของภูมิภาคอาเชียน

    การสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัยและรักษาโรคเฉพาะในพื้นที่ฝั่งอันดามัน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket Campus) โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อน โดยที่สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทย โดยเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับปัญหาทางด้านสุขภาพใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการรองรับสังคมผู้สูงวัย 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน และมีหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านสุขภาพ มีการคิดค้นนวัตกรรมจากพืชประจำถิ่น พืชเศรษฐกิจ นำมาพัฒนาวิจัยต่อยอดก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการอีกภารกิจที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและอันดามัน คือการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) โดย “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนานาชาติดันดามัน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น อาทิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรไทย กฎบัตรสุขภาพ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นักวิจัยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ การบรรยายพิเศษ การจัดอบรม การนำเสนอนวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจด้านการบริการและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนในระยะแรก โดยใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาเวลเนสแพคเกจ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ตอบโจทย์ SDG เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนด้านการจ้างงานที่มีคุณค่า Decent Work and Economic Grow จาก 3 เป้าหมายการดำเนินการที่วางไว้ มหาวิทยาลัยเชื่อว่าการขับเคลื่อนด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของผู้คนตลอดจนสังคมทุกช่วงวัย