ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ มรภ.ภูเก็ต พัฒนางานวิชาการฮาลาล ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการฮาลาลทั้งด้านการดำเนินการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงระดับปลายน้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64    สำหรับขอบเขตความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลง มีดังนี้

1. ร่วมมือกันในด้านฮาลาลและอื่นๆ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่วิจัย วิชาการ ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ร่วมมือกันดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นด้านฮาลาลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พัฒนาขึ้น โดยร่วมมือกันในด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

3. ร่วมมือกันในด้านฮาลาล การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาล เพื่อจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม

4. ให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้วยการจัดการฝึกอบรม สัมมนา การจัดหลักสูตรการสอนเฉพาะเรื่อง เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลในเขตพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน

6. ร่วมกันจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านกิจการฮาลาลและอื่นๆ หากได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย