ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วช. หนุนงานวิจัยเลี้ยงแพะ ม.อ. ครบวงจร บุกเบิกผู้เลี้ยงรายใหม่ ต่อยอดเชิงพาณิชย์
    วช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัยเลี้ยงแพะของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งสร้างมาตรฐาน GMP HALAL เสริมความมั่นคงอาชีพให้เกษตรกร พร้อมบุกเบิกผู้เลี้ยงแพะรายใหม่ในพื้นที่โดยรวมกว่า 200 ราย กระตุ้นบริโภคทั้งในและต่างประเทศ    ผศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะผู้ประสานงานแผนงานวิจัย พัฒนา และขับเคลื่อนการเลี้ยงแพะของภาคใต้ พ.ศ. 2563 – 2565 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ รศ. ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประธานคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ : ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และในฐานะคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับแพะทั้งหมด 8 เรื่อง พร้อมทั้งนำชมโครงการพัฒนาโรงฆ่าแพะฮาลาลต้นแบบเพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อแพะคุณภาพดีในภาคใต้ตอนล่าง