ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ได้รับการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในระดับดี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งประเมินผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2564 จำนวน 11 หมวด ได้รับผลในระดับดี 9 หมวด ปานกลาง 2 หมวด
             

    ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยของไทยต้องเข้ารับการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้เข้ารับการประเมินเป็นปีแรก สำหรับวิทยาเขตปัตตานีได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่มีคะแนนสูงกว่าทุกวิทยาเขต โดยหัวข้อที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ได้แก่ AD การบริหารจัดการองค์กร, EC1 กลไกสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, EC2 การดำเนินงานด้านการเงินและการกระจายรายได้โดยตรงสู่สังคม, SC1 ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี, EN1 การจัดการขยะและน้ำเสีย, EN3 อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, EN5 การอนุรักษ์พลังงาน, ER1 ระบบการเรียนรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ER3 การวิจัยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อที่ได้คะแนนปานกลางมี 2 ข้อ คือ SC2 สิทธิ เสรีภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม และ SC3 การพิจารณาใช้บริการทางธุรกิจที่สังคมให้การยอมรับ    ส่วนหัวข้อที่วิทยาเขตเลือกไม่ประเมินในปีแรก ได้แก่ EN2 การลดและดูดซับเรือนกระจก, EN4 คมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, EN6 การจัดการน้ำ, EN7 การอนุรักษ์ระบบนิเวศน และ ER2 หลักสูตรการพัฒนาความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะได้ส่งเข้าประเมินในปีต่อไป    จากผลการประเมินและผ่านเกณฑ์ในระดับดีในรอบนี้ เนื่องจากบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้วิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลสัมฤทธิ์อย่างที่ปรากฏ