ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ อว. จัดมหกรรมแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดมหกรรมแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 90 ตำบล จัดแสดงจำนวน 40 คูหา พร้อมเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาชุมชน การพูดคุยกับแขกรับเชิญ และเวทีคอนเสิร์ต     พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติ    กิจกรรมวันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีกิจกรรมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชน และวันที่ 19 ธันวาคม 2564 จัดเวทีพูดคุยและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง นำโดย ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 90 ตำบล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ช่วงโควิด-19 ระยะเวลา 1 ปี โดยสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60,000 คน ทั่วประเทศ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน ได้จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนเพื่อให้เกิดการติตตามปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง