ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.หาดใหญ่ มุ่งสู่วิทยาเขตที่น่าอยู่ ปลอดภัย และทันสมัย ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี รับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นวิทยาเขตที่น่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัย และยั่งยืนผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ครอบคลุมเกือบทั้ง 17 เป้าหมาย โดยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี (2564-2566) และมีโครงการตามแนวเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) กว่า 90 โครงการ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มุ่งเน้นและเป็นจุดเด่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ได้แก่ SDG3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) โดยวิทยาเขตให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มาใช้พื้นที่ของวิทยาเขต ได้จัดทำสนามวิ่งลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาเขต จัดการพื้นที่สีเขียว ติดตั้ง smart pole ในการวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 และพัฒนาสนามกีฬากลาง (PSU STADIUM) ให้ได้รับรองมาตรฐาน TMVS (Thailand MICE Venue Standard)

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการทำให้เป็นวิทยาเขตที่น่าอยู่และทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ SDG11 (เมืองและชุมชนน่าอยู่) โดยได้ปรับปรุงพื้นผิวเส้นทางการสัญจรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มีการจัดทำทางเดินเท้าทั้งที่เป็นแบบไม่มีหลังคา และแบบมีหลังคาเพื่อส่งเสริมการเดินวิทยาเขต มีการนำสายไฟลงดิน เพื่อความปลอดภัยและทัศนียภาพที่ดี มีระบบ wi-fi ครอบคลุมทั่วพื้นที่วิทยาเขต มีการพัฒนาระบบ smart security ระบบเฝ้าติดตามและดูแลความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีศูนย์ปฎิบัติการระบบอัจริยะ หรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจากทุกระบบความปลอดภัยในวิทยาเขตหาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาระบบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ PSU Passcard สำหรับการเข้า-ออกของบุคคลทั่วไป โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนและลักษณะของรถ เช่น ยี่ห้อ สี รุ่น ได้โดยอัตโนมัติ และการเข้า-ออกของบุคลากรผ่านระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ควบคุมผ่านบัตรหรือสติ๊กเกอร์ RFID เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของบุคลากร นอกจากนี้ ยังมีระบบกล้องวงจรปิด ระบบการตรวจสอบที่จอดรถ และระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถเฝ้าระวังและจัดการข้อมูลทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่ได้แบบรวมศูนย์ โดยมีระบบ AI มาช่วยในเรื่องของการประมวลผลและตัดสินใจ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถติดสินใจได้อย่างสะดวกและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ได้อย่างครอบคลุมทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่

และวิทยาเขตหาดใหญ่ยังมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตในด้านต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์ SDG17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา) อีกด้วย

“การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาเขตหาดใหญ่ มีเป้าหมายในการทำวิทยาเขตให้น่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัย และยั่งยืน ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์คือ นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้พื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีความอุ่นใจเมื่ออยู่ในรั้ว ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ที่เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสุดท้ายประโยชน์จะตกอยู่ที่องค์กร ประเทศ และโลกของเรานั่นเอง” ผศ. ดร.วศิน กล่าวทิ้งท้าย