ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”
    นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563” โดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2021 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2021 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่าน Webex Meeting และมีพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

    นายกฤชพล จันทรประทักษ์ ชื่อเล่น “เตโชว์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ปฎิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ เป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต  

    รวมทั้ง เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ R2M ระดับภาคใต้ (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ) 

    ตลอดจนได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต โดย เขียนคอนเทนต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตด้วย Blogspot บน Google.com เป็นต้น