ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อรทัย มูซอ และ ซุลฟา แตเปาะ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานส่งเสริมจริยธรรมของ นศ. พยาบาล ปี 2564 จาก สภาการพยาบาล
    นางสาวอรทัย มูซอ และนางสาวซุลฟา แตเปาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ประจำปี 2564 โครงการ “มารยาทดีเป็นศรีแก่ชาวพยาบาล” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564      วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฎิบัติงานและมีปฎิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและครอบครัว พฤติกรรมการสื่อสารที่ไม่สุภาพ ท้าทาย เพิกเฉย ต่อคำขอรับบริการ การขาดทักษะการสื่อสารเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการร้องเรียน มากกว่าการขาดทักษะความรู้ในการปฎิบัติงาน    นางสาวอรทัย มูซอ และนางสาวซุลฟา แตเปาะ ในนามสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฎิบัติในรูปแบบออนไลน์ ให้ความรู้ ด้านพฤติกรรมการแสดงความเคารพ การยืน การเดิน และการนั่งที่เหมาะสมกับกาลเทศะ พร้อมทั้งด้านการสื่อสาร อย่างมีจริยธรรม ในเดือนสิงหาคม 2564 ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 158 คน และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 17 คน โดยวิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรม“มารยาทดีเป็นศรีแก่ชาวพยาบาล” โดย อาจารย์มิ่งกมล อุตตสุรดี
  2. กิจกรรม“มารยาทการติดต่อสื่อสาร” โดย อาจารย์จิตรานันท์ กุลทนันท์ 
  3. กิจกรรม“การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม” โดย ผศ.ดร.ประภาพร ชูกำเนิด และอาจารย์กิรณา ภักดีฉนวน 


    นางสาวอรทัย มูซอ (น้องอัน) และนางสาวซุลฟา แตเปาะ (น้องฟา) กล่าวว่า พยาบาลควรมีความนอบน้อม เมื่อรับฟังอาจารย์ หรือพี่พยาบาล ไม่ใช้อารมณ์ มีการพูดคุยที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย รู้จักมารยาททั่วไป การไหว้ การยืน การเดิน การนั่ง

    “เมื่อฝึกปฎิบัติ ต้องเตรียมความพร้อม เตรียมความรู้ เราเป็นผู้ให้การพยาบาลต้องสามารถให้ข้อมูลผู้ป่วยได้ และหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม สำหรับในอนาคตอยากทำงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”