ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ่ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564
    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ของกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม จากการรับนโยบายและแผนการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และรับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา     ผศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มอบหมายนโยบาย และทีมคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนดำเนินงาน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดนโนบายการวางแผนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมายและกำหนดมาตรการบังคับใช้ สื่อสารและสร้างจิตสำนึก ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดความถี่ในการทำประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ทรัพยากรและพลังงาน มีการปิดไฟบริเวณที่ไม่ได้ใช้งาน เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนปิดบริการ 30 นาที ส่งเสริมการใช้กระดาษ 2 หน้า ในการพิมพ์เอกสาร พร้อมลดการใช้กระดาษ ในการจัดอบรมได้ส่งไฟล์เอกสารให้ผู้เข้าอบรมล่วงหน้าทดแทนการใช้กระดาษ ส่งเสริมการขึ้น-ลง บันได แทนการใช้ลิฟต์ ทั้งบุคลากรและผู้ใช้บริการ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าวัสดุสำนักงานลงได้อย่างชัดเจน     การประหยัดที่เห็นได้ชัด เช่น มีการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน จากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น หลอดประหยัดไฟ LED 100% ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563 เทียบกับ ปี 2564 ลดลงถึง 480,214 kWh(-46%) และการแจกกระดาษชำระม้วนใหญ่ให้บุคลากรใช้ คนละ 1 ม้วน / 2 เดือน ตามที่ได้สำรวจปริมาณการใช้ต่อคน แทนการวางไว้ในห้องน้ำ ช่วยลดเวลาแม่บ้านที่ต้องนำขยะไปทิ้ง วันละ 2-3 เวลา เหลือวันละ 1 ครั้ง และช่วยลดค่ากระดาษชำระ 2,000 บาท/เดือน    การจัดการของเสีย มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ โดยรับบริจาคขยะ เพื่อส่งไปยังมูลนิธิต่างๆ ที่รับไปรีไซเคิลทำจีวร หรือขาเทียม ส่วนการจัดการน้ำเสีย สำนักฯ มีการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อช่วยลดการเกิดน้ำเสีย สำหรับเรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีการปลูกต้นไม้ กรองอากาศในสำนักงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำทุกปี พร้อมทำสัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟให้ชัดเจน เพื่อพร้อมในการอพยพหากเกิดอัคคีภัย ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ผศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และคณะทำงานฯ กล่าวว่า ทีมงานฯ นำเอาสำนักงานสีเขียว เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จะทำให้โครงการสำนักงานสีเขียวยั่งยืน เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียวในปี 2565 และพร้อมปรับปรุงการให้บริการ โดยมีแผนปรับปรุงบริเวณชั้น 3 ให้เป็น Co-Working Space พื้นที่การทำงานของคนรุ่นใหม่ สามารถทำงานเดี่ยวหรือกลุ่ม หอสมุดจะไม่ใช่เพียงที่ที่เก็บรวบรวมหนังสือเท่านั้น แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย (Lifelong Learning)    นอกจากนี้ยังพร้อมรับมือกับการบริการในทุกสถานการณ์ อย่างเช่น สถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% และบุคลากรบางหน่วยงานที่ Work from Home ทางสำนักฯ จึงได้เปิด “บริการส่งหนังสือถึงบ้านหรือที่ทำงาน” (Book Delivery Service) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอก (ประเภทยืมได้) ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างไม่ติดขัด เพียงส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ จากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ซึ่งสามารถเลือกการจัดส่งได้ 3 ช่องทาง คือ 1. ส่งผ่านไปรษณีย์ 2. ส่งผ่านตลาดนัดเอกสารที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ 3. นัดรับที่หน้าสำนักฯ ให้บริการรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน    สำหรับการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาการเข้าใช้งาน  ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้ สแกนเข้า-ออกที่ประตู Smart Gate ด้วยบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิก คูปอง หรือใช้ QR Code ผ่าน Application "ALIST OPAC" หรือ "PSU Student" และจองโต๊ะก่อนเข้าใช้บริการ สามารถนั่งได้โต๊ะละ 1 คน จำกัดไม่เกิน 200 คน/วัน เพื่อเว้นระยะห่าง ลดความแออัด และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน    นอกจากนี้ยังเปิดบริการใหม่ “Find Full-Text 4U” เป็น“บริการบทความฉบับเต็มเพื่อคุณ” เพื่อให้บริการบทความฉบับเต็มแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจาก 4 ฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เช่น IEEE/IET Electronic Library, ACM Digital Library, Web of Science และ Proquest Dissertations & Theses Global  โดยไม่เก็บค่าบริการ เพียงยื่นความจำนงมา เพราะเราจะ “เป็นห้องสมุดดิจิทัล ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน”