ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากร 5 วิทยาเขตร่วมระดมความเห็นจัดทำ “พิมพ์เขียวองค์กร” เพื่อเห็นภาพองค์กรตรงกัน สู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากร 5 วิทยาเขต ในโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainable Future University Workshop : The Combine Intelligence of Information Technology (IT) and Human Resourrce (HR) ร่วม 200 คน ได้ระดมความคิดเห็นจัดทำ “พิมพ์เขียวองค์กร” (Enterprise Blueprint) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ Digital University Framework เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยวิทยากร อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร และทีมงาน จาก สถาบันคลังสมองแห่งชาติ     หลักสูตรอบรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้น 8 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งนี้เป็นการอบรมวันที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดและพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตร่วมกัน เพื่อพัฒนางาน กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต    การระดมสมองเพื่อจัดทำ “พิมพ์เขียวองค์กร” (Enterprise Blueprint) ในครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มตามภารกิจออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร 5 กลุ่ม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ่ม และ อีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริการวิชาการและกฎหมาย กลุ่มการศึกษา กลุ่มการเงินการคลัง และกลุ่มแผนงาน เนื้อหาการอบรมเป็นการเรียนรู้ “กระบวนการจัดทำ Digital University Framework” เริ่มจากกระบวนการ “Vision Builder” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกำหนดทิศทางของงานแต่ละด้านอย่างมีสมดุล ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ “ที่ไม่นิ่ง” มุ่งความยั่งยืนโดยเน้นความสมดุลในการขับเคลื่อนคุณค่าขององค์กร ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในระดับโครงการและระดับองค์กร    จากการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการ “Vision Builder” ก็นำไปสู่การระดมสมองเพื่อจัดทำ “Enterprise Blueprint” หรือ “พิมพ์เขียวองค์กร” คือ แผนผังแสดงหน่วยองค์ประกอบความสามารถต่างๆ ขององค์กร ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อทำให้ผู้บริหารและทีมงานเห็นภาพขององค์กรตรงกัน สู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยสามารถใช้พิมพ์เขียวองค์กร ในการวิเคราะห์โอกาสหรือความเสี่ยงสำหรับการบริหารจัดการให้มีความสมดุล ทั้งการจัดสรรงบประมาณ การบริหารเหตุจำเป็นเร่งด่วนของงานแต่ละด้านในองค์กรอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่อไป    กระบวนการจัดทำ Digital University Framework เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มี 4 กระบวนการ เมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Vision Builder) เพื่อจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แล้ว จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำ Worksheet เพื่อใช้พัฒนาบริการและปรับปรุงงานการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและติดตามงาน และการจัดทำ Roadmap & Phasing เพื่อกำหนดความสำเร็จ (ระยะสั้น กลาง ยาว) และพัฒนาต่อเนื่อง