ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักในชุมชนเพื่อต้อนรับการเปิดเทอม และวางมาตรการ เปิดการเรียนการสอนแบบปลอดภัย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเตรียมเปิดเทอมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จึงมีความจำเป็นต้องปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักในชุมชนสำหรับประชาชนในจังหวัดปัตตานีเพื่อรับนักศึกษากลับมาอยู่ในมหาวิทยาลัย และออกแบบมาตรการเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้เปิดการเรียนการสอนแบบ hybrid มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ เปิดสอน online มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย นั้น ต่อมาได้รับการร้องขอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลปัตตานีในการขอใช้หอพัก 3 เป็นโรงพยาบาลสนาม หอพัก 6 เป็น LQ (Local Quarantine) หรือสถานกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหอพัก 7 เป็น CI (Community Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 นั้น

    เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงมีความจำเป็นต้องปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักในชุมชน โดยได้รับการส่งมอบหอพัก 3 โรงพยาบาลสนาม และหอพัก 6 สถานกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และจะได้รับการส่งมอบหอพัก 7 ศูนย์แยกกักในชุมชน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยทั้ง 3 หอพักได้ขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องนอนออกจากหอพัก และได้รับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแล้ว 2 ครั้ง

    วิทยาเขตปัตตานีจะจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ onsite และ online โดยจัดการเรียนการสอนแบบ online สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นจะจัดการเรียนการสอนแบบ onsite หรือ hybrid ในกรณีที่มีนักศึกษาจำนวนมากก็จะสลับกันเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้าชั้นเรียน ดังนี้ 

1. ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม และเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 1 เข็ม ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer 

2. ได้รับวัคซีน AstraZeneca แล้ว 2 เข็ม 

3. ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มแรก AstraZeneca เข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

    การแสดงข้อมูลการรับวัคซีน นักศึกษาจะต้องนำหลักฐานการรับวัคซีนมาขอรับสติกเกอร์ติดบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน เพื่อใช้ตรวจสอบในการเข้าชั้นเรียน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านกิจการนักศึกษาของคณะที่สังกัด ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีอื่นรายวิชาทฤษฎีให้จัดการเรียนการสอนแบบonline ทั้งหมด สำหรับรายวิชาที่เน้นปฏิบัติการ และฝึกทักษะ คณะจะจัดการเรียนการสอนแบบ onsite

    สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลตามหลักการ DMHTT จะมีการสุ่มตรวจ ATK อย่างน้อยทุก 14 วันสำหรับผู้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าใช้อาคาร และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่กำหนด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องนั่งพัก ห้องสุขา จัดให้มีการระบายอากาศได้สะดวก หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ และจัดห้องเรียนให้มีที่นั่ง ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำความสะอาดอาคารเรียน รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟฟ้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ และจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในวิทยาเขต เป็นต้น

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอให้ความมั่นใจแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย คุณภาพทางวิชาการ และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย และขอต้อนรับนักศึกษากลับสู่มหาวิทยาลัย