ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ส่งมอบ University Malaysia Terengganu เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้าน STEM ครั้งที่ 3
    ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้และแนวคิดผ่านการปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง ทำให้การประชุมวิชาการ The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia – Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้เรื่อง STEM Education    การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้เป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านดังกล่าว รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิก IMT-GT UNINET โดยในครั้งต่อไปจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งในการประชุมนานาชาติ SEA-STEM 2022 ครั้งที่ 3 ซึ่ง University Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพต่อไป
    ผู้ได้รับรางวัล Top Five Paper Awards The 2nd SEA-STEM International Conference 24-25 November 2021 at Prince of Songkla University (Online) มีดังนี้

Top Five Paper Awards (in alphabetical order)
1. Systemic Design Thinking in Urban Farming I-STEM Teaching and Learning Module ได้แก่ Siti Nur Diyana Mahmud, Universiti Kebangsaan Malaysia2. The Role of Demographic Variables in Secondary School Teachers' Digital Literacy: The Case of Indonesia ได้แก่ Mailizar Mailizar, Universitas Syiah Kaula3. Professional Learning Community on STEM Competency: COVID-19 Pandemic Issue ได้แก่ Hamidah Musor, Prince of Songkla University4. Integrated STEM with Project-Based Learning Implementation to Enhance Students' Creativity ได้แก่ Tanchanok Poonsin, Thaksin University 5. STEM-PBL Activity for Higher Education to Enhance the STEM Competency ได้แก่ Jareerat Ruamcharoen, Prince of Songkla University