ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“นานาทัศนะสันติสุขชายแดนใต้ : โอกาสและความท้าทาย”
    คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันสันติศึกษา และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา “นานาทัศนะสันติสุขชายแดนใต้ : โอกาสและความท้าทาย" ณ ห้องภูมิวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ. ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564


    และพลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบรางวัลโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษาฯ และรางวัลโครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ ในความคิดของฉัน” แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 รางวัล


    การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “นานาทัศนะสันติสุขชายแดนใต้ : โอกาสและความท้าทาย” มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการมีส่วนร่วม และเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการพูดคุยฯ และกระบวนการสร้างสันติสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อน และข้อเสนอแนะต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายอับดุลอาซิส  เจะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายเมธัส อนุวัตรอุดม ที่ปรึกษาศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ นางสาวรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการประจำสถาบันสันติศึกษา ม.อ. นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางสมใจ ชูชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนอก อ.ปานาเร๊ะ จ.ปัตตานี นายมูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ผศ. พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุเมธ สุขพันธุ์โพธาราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูเพิร์บครีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.พลเทพ ธนโกเศศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสาววันรพี ขาวสะอาด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ความมั่นคง กระทรวงยุติธรรม ดำเนินรายการ