ข่าวชาวสงขลานครินทร์

17 นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ได้รับการอ้างอิงวิจัยสูงที่สุด Top2% ของโลก ปี 2021 จัดอันดับโดย Stanford University
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจัดอันดับใน “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2021 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน คิดจากข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus ตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) แบ่งออกเป็น 22 สาขา 

    นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงวิจัยสูงที่สุดอันดับ Top2% ของโลก ปี 2021 มีดังนี้

 1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ สาขา Tropical Medicine
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา Food Science
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry
 4. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สาขา Biotechnology
 5. ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmacology & Pharmacy
 6. ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา Biotechnology
 7. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry
 8. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์  สาขา General & Internal Medicine
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electrical & Electronic Engineering
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุภิญญา ติ๋วตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์  สาขา Pharmacology & Pharmacy
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา Food Science
 15. Associate Professor Dr. Raymond J. Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขา Plant Biology & Botany
 16. Associate Professor Dr.Ali Mostafaeipour คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขา Energy
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา Food Science 
อ้างอิงข้อมูลจาก https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3