ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รศ. ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564”
    รศ. ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564” สาขา บริหารการศึกษา โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งมอบให้ผู้ที่ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และประเทศชาติ โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธาน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564รศ. ดร.นงนุช บุญยัง เป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการก่อตั้งศูนย์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อเนื่องทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย และศูนย์การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ศูนย์สร้างเสริมพลังใจ โดยที่คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกเรียนสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ช่วยนักศึกษาทั้งไทย พุทธ และมุสลิม ฝึกสมาธิ รับรู้ว่าการมีสติ ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น

และได้ร่วมการจัดการ การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ร่วมเตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบการโรงเเรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และโรงเรียนจังหวัดสงขลา สู้ภัยโควิด-19  

ตลอดจนร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่เเละสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชนเมือง    รศ. ดร.นงนุช บุญยัง เป็นกรรมการสภาการพยาบาล โดยเป็นอาจารย์พยาบาลคนแรกที่ปฏิบัติงานในภาคใต้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสายวิชาการและสายปฏิบัติงานให้เป็นกรรมการสภาการพยาบาลในวาระแรก และ เป็นกรรมการสภาการพยาบาล ประเภทแต่งตั้งจากที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในวาระที่สอง    ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในปี 2527 โอนย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2533 ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561- ปัจจุบัน