ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทีมวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในสารคดี “ป่า-ฝั่ง-เมือง” คว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลหนังสั้น โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน
    จากการขับเคลื่อนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDG (Sustainable Development Goal) ในหัวข้อว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ตามกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ของทีมวิจัย สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Coastal Oceanography and Climate Change Research Center (COCC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ล่าสุดเรื่องราวการดำเนินงานของทีมวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถูกนำไปถ่ายทอดเป็นส่วนหนึ่งในสารคดี ชื่อ “ป่า-ฝั่ง-เมือง” สารคดีสั้นสะท้อนความสวยงามของคนกลุ่มเล็กๆ ในไทย 3 กลุ่ม ตั้งแต่คนที่อยู่ในป่า พื้นที่ชายฝั่ง และอยู่ในเมือง ที่แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมและวิธีการของตัวเองในการรับมือและช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน" Changing Climate, Changing Lives Film Festival 2020 ผลิตสารคดี โดย วีรยา วิชยประเสริฐกุล, สุทธิชัย แก้วขาว และนฤดล สิทธิรัตน์    ผศ. ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร ผู้อำนวยการ สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนทีมวิจัย กล่าวว่า สารคดีสั้น “ป่า-ฝั่ง-เมือง” เป็นสารคดีที่สื่อสารปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแง่มุมของการลงมือทำเพื่อหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องดูแลพื้นที่ป่า การรักษาพื้นทีกักเก็บคาร์บอนในบริเวณชายฝั่ง และการจัดการขยะในเมือง เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม