ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 ด้านสังคม” จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    ศ. นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้ทุ่มเทอุทิศตนในการทำงานอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ในการจัดระบบด้านงานวิจัยทางระบาดวิทยา ได้รับการยกย่อง เป็น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021" ด้านสังคม (Quality Persons of The Year 2021) จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) และกำหนดพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดย นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร    ศ. นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2517 สมรสกับนางพร้อมจิต จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มีบุตรสองคน รับราชการครั้งแรกที่สถานีอนามัยด่านขุนทด อำเภอด่านชุนทด จังหวัดนครราชสีมา รับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนเกษียณ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    เป็นผู้มีผลงานวิชาการด้านการวิจัยสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเป็นอันดับต้น ของเอเชีย ทำวิจัยและติดตามสภาวะปัญหาสุขภาพต่างๆของภาคใต้  ปัญหาทุพโภชนาการ วัณโรค ปัญหาปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประเทศต่างๆ เช่น ไทย เวียดนาม เนปาล พม่า มองโกเลีย 
รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทำงานต่อเนื่องจนเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระหว่างประเทศ มีศิษย์จาก 17 ประเทศ จบหลักสูตรปริญญาโทและเอกรวมกันกว่า 200 คน และยังได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและลดความขัดแย้งในพื้นที่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ เช่น เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นักวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ นักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย 

ศ. นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มีความสุขกับการเรียนรู้ แสวงหาสิ่งใหม่และท้าทายเสมอ ได้ติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ให้ข้อเสนอต่อประชาชนทั่วไป และ รัฐบาลในการควบคุมโรค และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา