ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ตรัง เล็งสร้างพื้นที่สีเขียว พัฒนาวิทยาเขตให้เป็น Wellness Campus
    รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ กล่าวถึงนโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และแนวคิดในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมีแผนพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยาเขตสุขภาพ หรือ Wellness Campus ซึ่งคำว่า Wellness หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี โดยองค์ประกอบจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ขึ้น โดยการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ยืนต้น รวมถึงไม้ป่าที่หาได้เฉพาะในท้องถิ่น