ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทย์ ม.อ. ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้ สู้ภัยโควิด-19
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ในการสู้ภัยโควิด-19 ให้กับหน่วยงานทั้งในจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในภาคใต้ เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 50 ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ภายใต้ธีม “คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเพื่อนมนุษย์” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมมอบอุปกรณ์ฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ และ พล.ต.ท สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงาน มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64    และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โดยมี พันเอก สมพล ตั้งอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ และโรงพยาบาลกองบิน 56 โดยมี น.ต.คูณปิโรจน์ รัตนนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ     นอกจากนี้ ได้มีการมอบอุปกรณ์ฯ ให้กับหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) และศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรีโชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นตัวแทนรับมอบ    สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการส่งมอบในครั้งนี้ ได้แก่

1. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 10,000 ชุด
2. Acrylic box จำนวน 60 ชุด
3. หน้ากากผ้า จำนวน 2,000 ชิ้น
4. ปรอทวัดไข้ จำนวน 400 ชิ้น
5. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 60 ชิ้น
6. ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) จำนวน 21 ชุด
7. ถุงมือทางการแพทย์ ขนาดใหญ่ จำนวน 11,000 ข้าง
8. Shoe cover จำนวน 50 คู่
9. แว่นตา google จำนวน 350 อัน    โดยทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือการดำเนินงานของแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับภัยโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวใต้ ให้ได้รับการดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น