ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนวทางจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1. โครงการ / กิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ให้ดำเนินการในรูปแบบ Online  หรือรูปแบบ On-site ในกรณีจำเป็น เพื่อประสิทธิกภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

2. การจัดโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือคณะโดยให้รองอธิการบดีวิทยาเขตหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาของแต่ละวิทยาเขตกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศของจังหวัดที่วิทยาเขตตั้งอยู่ และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19