ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นายกษิต ภิรมย์ ในโครงการ AIYC 2021
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021” (AIYC 2021) ภายใต้หัวข้อ “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy”  โดยจะเป็นการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน และประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน +3 และ การบรรยายพิเศษประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจอาเซียน และ ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube @PSUConnext ตามกำหนดวัน ดังนี้ 

    วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) และการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy”

    วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  ประกวดกล่าวสุนทรพจน์  (Speech Contest ) และ การบรรยายพิเศษโดย นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ “An Alternative, Improved ASEAN”

    โครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 ภายใต้ชื่อ PSU ASEAN Youth Forum โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคต เสริมสร้างสมรรถนะ ภาวะผู้นำ ผ่านการพูด และการกล่าวสุนทรพจน์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณชน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทในอาเซียนและอาเซียนในบริบทโลก ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +3

    ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านติดตามการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน พร้อมทั้งชมการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ได้ในวันดังกล่าว ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube @PSUConnext

    ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ : https://asean.psu.ac.th/aiyc2021/