ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วารสารวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล (ACI)
    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Songklanakarin Journal of Management Sciences ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

    ผู้จัดทำ ได้แก่ ผศ. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่บรรณาธิการ ผศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นที่ปรึกษา กองบรรณาธิการภายใน ประกอบด้วย รศ. ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ รศ. ดร.ศศิวิมล สุขบท รศ. ดร.สมพร คุณวิชิต กองบรรณาธิการภายนอก ประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 9 ท่าน และกองบรรณาธิการจัดการ คือ นายวุฒิพงศ์ หว่านดี    ผศ. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน เปิดเผยว่า วารสารการจัดการสงขลานครินทร์ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปะวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ และเอกชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงผู้สนใจ การได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้ เช่น SCOPUS ISI PubMed เป็นต้น และเป็นการเตรียมพร้อมวารสารเพื่อยื่นรับรองเข้าสู่ฐานระดับนานาชาติ เช่น ฐาน SCOPUS หรือ ISI ต่อไป    วารสารวิทยาการจัดการ จัดทำตั้งแต่ปี 2554 และอยู่ในฐาน TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TCI พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทย  

    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยแพร่หนังสือสองเล่มต่อปี: เล่มที่ 1: มกราคม-มิถุนายน และเล่มที่สอง: กรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีสองเวอร์ชั่น คือฉบับตีพิมพ์และฉบับออนไลน์ 

    เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN คือ: ISSN 2730-3489 ฉบับพิมพ์ ISSN 2730-3462 เวอร์ชั่นออนไลน์

    บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ และเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ โดยรับบทความผ่านทางระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journal Online System :ThaiJo) เท่านั้น สอบถามได้ที่ งานหน่วยงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาการจัดการ โทร. 074-287840 

    ติดตามอ่านบทความวารสาร  วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu