ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชในวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก
    รศ. ดร.จรัล ลีรติวงศ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธาน ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกของพืชวงศ์กระดังงา จำนวน 10 ชนิด จากพืชจำนวน 3 สกุล คือ สกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia) สกุลต้องแล่ง (Polyalthia) และสกุลปาหนัน (Goniothalamus) ได้แก่ 

1. สกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia Steenis) เป็นการศึกษาร่วมกับ Prof. Dr. David Johnson จากมหาวิทยาลัย Ohio Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และร่วมกับคุณจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรชีววิทยานานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวิจัยอิสระ ในการช่วยเก็บตัวอย่างพืช สามารถพบพืชชนิดใหม่ของโลก จำนวน 6 ชนิด ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน scopus ชื่อเรื่อง New species and new records for the climber genus Friesodielsia (Annonaceae) in the flora of Thailand ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) 49(2): 212–230. 2021) ประกอบด้วย 
ส่าเหล้า: Friesodielsia brevistipitata Leerat. เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงชลา นอกจากนี้ยังสามารถพบในจังหวัดกระบี่ และนครศรีธรรมราช บุหงาเขาหลวง: Friesodielsia khaoluangensis Leerat. & Aongyong เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่น้ำตกกรุงชิง ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่างจากคุณกิตติศักดิ์ อ๋องย่อง 
สาวหยุด หรือ บุหงาแต่งงาน: Friesodielsia longipetala Leerat. & Chalermglin เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ เป็นชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในจังหวัดระนอง สงขลา และสตูล พบมีการปลูกกันแพร่หลายในจังหวัดสตูล เนื่องจากมีความยาวของกลีบดอกที่ยาวและมีกลิ่นหอม