ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย แถลงผลการดำเนินโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” และส่งมอบแท็บเล็ตจำนวน 170 เครื่อง ให้กับ 23 โรงเรียนในภาคใต้ พร้อมเดินหน้าระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนที่ขาดแคลน    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวและส่งมอบแท็บเล็ตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 170 เครื่อง ให้กับ 23 โรงเรียนในภาคใต้ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมส่งมอบ และมีผู้บริหารจากโรงเรียนภายใต้โครงการฯในพื้นที่ภาคใต้ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีโรงเรียนใน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) ที่อยู่ภายใต้โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวน 203 แห่ง ใน 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส    สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกวัย โดยเฉพาะช่วงวัยอนุบาลถึงประถมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด หน่วยงานทางการศึกษาไม่สามารถรับมือกับปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมเป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์ในทุกระดับชั้น จากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของโรงเรียน พบว่า ในสถานการณ์วิกฤตนี้นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยประมาณร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 6,000 คน ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีแนวคิดและเจตนารมณ์ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพของประชากรไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีต่างๆ ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม    นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ กล่าวว่า โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เป็นความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง ภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา ในพื้นที่ 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ ลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพของประชากรไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีต่างๆ ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และสืบต่อพระราชปณิธานในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์    การดำเนินการในช่วงแรก (โครงการนำร่อง) ในเดือนสิงหาคม – 15 กันยายน 2564 ได้รับบริจาคแท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเคส และ sim internet จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสงขลาและสตูล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สำหรับครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดสรรเงินบริจาค จำนวน 765,000 บาท จัดซื้อแท็บเล็ต จำนวน 170 เครื่อง เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในระยะที่สอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตจากเงินบริจาคอีกประมาณ 80 เครื่อง ในวงเงิน 360,000 บาท ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดซื้อแท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่อง เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ใน 9 จังหวัดภาคใต้    ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินได้ที่ บัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ เลขบัญชี : 565-515514-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564 (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282209, 088-7534529 Line ID : alumnipsu