ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ ขานรับนโยบาย ขับเคลื่อน 4 เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขานรับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อน 4 เป้าหมาย พร้อมนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม