ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบุคลากร เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน” ให้กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและด้านทรัพยากรบุคคล ทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวนกว่า 200 คน หวังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจาก สถาบันคลังสมองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับและพูดถึงความคาดหวังของสงขลานครินทร์กับการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึง “โลกปรับ มหาวิทยาลัยเปลี่ยน ภาพรวมแนวทางและก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยไทย”    นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดและพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตร่วมกัน และเพื่อการพัฒนางาน กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต อีกทั้งเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเป้าหมายที่ตรงกันตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีหมุดหมายในการเป็นมหาวิทยาลัย TOP5 ของอาเซียนในปี 2027 มีแผนการทำงานในรูปแบบดิจิทัลและมีพิมพ์เขียวในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย    วิทยากรที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี และทีมงาน จากสถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Institute of Thailand) หลักสูตรอบรม 8 วัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร การวิเคราะห์งานบริการและงานหลักด้วย Design and track worksheets การกำหนดระยะเป้าหมายร่วมกัน หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผู้นำและบุคลากรแบบ Agile และการจัดทำธรรมาภิบาลและการพัฒนาต่อเนื่องสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต    ผู้เข้ารับการอบรมจะมองเห็นเป้าหมายตรงกันในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลร่วมกัน จัดทำพิมพ์เขียวงานทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ ออกแบบการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก Agile มีทักษะดิจิทัล Digital Skill ร่วมเป็นคณะทำงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย Digital Trandformation Team