ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. และ มฟล. สานต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ด้านวิชาการ ความเป็นนานาชาติ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านบริหาร พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ ด้านประเมินคุณภาพทางวิชาการ การประเมินคุณภาพสถาบัน และ ด้านการดำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม

    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารได้หารือการดําเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวผ่านระบบซูม ในเรื่องแนวทางการดําเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกัน และผู้รับผิดชอบประสานงานกิจกรรม โดยมีเรื่องที่น่าสนใจที่ได้รับการนำเสนอคือ การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน การเชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้โดยรับผิดชอบดูแลร่วมกัน การไปสู่ความเป็นนานาชาติ การร่วมสร้างเครือข่ายการวิจัย การเรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ การดูแลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นต้น โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดูแลในภาพรวมของการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมร่วมกัน