ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมมือ Kanazawa University สร้างเครือข่ายนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการ The 8th Prince of Songkla University – Kanazawa University Joint Workshop (8th PSU-KZU-JWS) The 8th Workshop on East Asia Nanoparticle Monitoring Network (EA-NanoNet-8) & The 8th Workshop on Environmental Issues related to Agriculture and Agro-industries in South East Asia (EIAA-8) ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564  ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prof. Koetsu Yamazaki อธิการบดี  Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น กล่าวเปิดการประชุม     ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการวิจัยในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับนักวิชาการชาวต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย และนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยคานาซาวะ  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาแล้ว 7 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2013 การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น และเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการบรรยาย การนำเสนองานวิจัยนานาชาติ และร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน  โดยมีการนำเสนองานวิจัยใน 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

Session : Electrical and Computer Engineering (24 มีนาคม 2564)

Session : Marine Science and Aquaculture (24 มีนาคม 2564)

Session : Environmental Science and Engineering (24 มีนาคม 2564)

Session : EA_NanoNet and EIAA (25 มีนาคม 2564)