ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
    คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการบูรณาการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน พร้อมเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน นำเสนอผลงาน บรรยาย หรือ poster ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโดยไม่นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 ทาง https://www.sci.psu.ac.th/sls2022/ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ template บทคัดย่อได้ในเว็บไซต์ หรือสอบถามรายละเอียดทาง https://www.facebook.com/SongkhlaLake2022

    ทั้งนี้ กรุณาเตรียมไฟล์บทคัดย่อ .pdf (กรณีนำเสนอบรรยาย หรือ poster) และ ไฟล์ poster (กรณีนำเสนอแบบ poster) เพื่ออัพโหลดในขั้นตอนการลงทะเบียน (Poster ขนาด 90 x120 cm เป็น .pdf ไม่กำหนดรูปแบบ)