ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564 แก่คณะและหน่วยงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ก.บ.ม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ผศ. ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมมอบรางวัล ณ วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเวทีคุณภาพ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะและหน่วยงานส่งโครงการเข้าร่วมจำนวน 58 โครงการ

โครงการที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรางวัล Popular Vote มีดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง เรื่องของเลือด ขาดเหลือ...ต้องเกื้อกูลกัน โดย หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์2. รางวัลเหรียญเงิน การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหาร คณะ “HUSO 5 Smarts” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3. รางวัลเหรียญทองแดง แอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท. สู่ชุมชน โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4. รางวัลชมเชย ได้แก่ ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และ ระบบช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างยั่งยืน PSU Sustainable Emergency Care and Transfer System (PSU-SECATS) โดย ศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม5. รางวัล Popular Vote ห้องหลัก การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหาร คณะ“HUSO 5 Smarts” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. Popular Vote ห้องย่อยที่ 1 โครงการจัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (One Month Challenge to Complete Work Manual) โดย สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี7. รางวัล Popular Vote ห้องย่อยที่ 2 Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์8. Popular Vote ห้องย่อยที่ 3 การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์ โดย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้9. Popular Vote ห้องย่อยที่ 4 นวัตกรรมแผลจำลอง โดย คณะพยาบาลศาสตร์